Визија

Визијата на локалниот економско социјален совет е визија за општината Струмица како економски  развиен,  конкурентен  и  атрактивен  агро-индустриски,  туристички,  културно-образовен  центар,  препознатлив  по  своите  брендови  и  можности  за  инвестирање. Дополнително, тоа е визија за општина во која граѓаните можат слободно да ги спроведуваат своите права.

Визијата  на  ЛЕСС  произлегува  од  оваа  визија  за  општината.   Достигнувањето  на визијата  за  општината  произлегува  од  високо  развиен  дијалог  помеѓу  сите  партнери  и стејкхолдери во општината.

vision