Структура

ЛЕСС брои 9 члена и тоа:

Општина Струмица: двајца претставници од Советот на општината и еден претставник од општинската администрација………………………………………………………..3 члена

Организација на работодавачи на Македонија ………………………………………3 члена

Сојуз на синдикати на Македонија – Синдикална канцеларија Струмица………3 члена

Во работата на ЛЕСС партиципираат:

Агенција за вработување на Република Македонија, Центар за вработување – Струмица………………………………………………………………1 член

Сојуз – Синдикат на земјоделски производители од струмичкиот регион…………………………………………………………………..2 члена

Регионална занаетчиска комора Струмица………………………………. 2 члена

Претставник од   средните училишта  ………………………………………1 член

Совет на млади Струмица……………………………………………………. 1 член

Секој од партнерите својот преставник во ЛЕСС го именува и менува во текот на мандатот врз основа на свои документи и изборни правила.

Мандатот на членовите на ЛЕСС трае 4 години.