Mисија

ЛЕСС  се  гледа  како  препознатлив  иницијатор  за  економско-социјалниот  развој  на општина  Струмица  заради  постигнување  на  подобар  животен  стандард  на  граѓаните  во општината. ЛЕСС ќе настојува да биде рамноправен партнер во институциите на системот со предлози,  сугестии  и  препораки  за  решавање  на  економско социјални  проблеми.   Како авторитетен  посредник  во  јавно-приватниот  дијалог,  ЛЕСС  ќе  ги промовира  синдикалните права  на  вработените  во  општината  и  ќе  иницира  проекти  за  постигнување  на  поефикасно образованите и вработување на младите.

Мисијата  на  ЛЕСС  произлегува  од  тековните  предизвици  и  долгорочните  цели изразени со визијата.