Локалните економско социјални совети подготвени за искористување на Европските фондови

Како продолжение на заложбата за јакнење на капацитетите на Локалните Економско Социјални Совети (ЛЕССи), Мрежа ЈЕС организираше обука Изработка на проекти, според моделот на Европска Унија во текот на 28-29 ноември 2014г. во х. Романтик – Дојран, наменета за првата група ЛЕССи од општините: Струмица, Штип, Прилеп и дел од претставниците на ЛЕСС на Град Скопје.
Обуката започна со претставување на основните елементи на циклусот на подготовка и управување на проект, а потоа се премина на презентација на најважните делови од Водичот за апликанти и објаснување на насоките за пополнување на конкретна апликација за проект. На крај, учесниците разработуваа модел – концепт на проект, односно се обидоа да направат рамка за предлог проект кој се однесува на некој од нивните најургентни приоритети и кој со мало доработување може да биде искористен за некој од следните ИПА повици за грантови.
Учесниците во финалната фаза од обуката ги резимираа своите впечатоци и стекнати знаења и дефинираа следни чекори за делување.
Следната обука на оваа тема ќе биде одржана во текот на 05 – 06 декември 2014г. во х.Ривиера-Охрид, наменета за втората група ЛЕССи од општините: Тетово, Гостивар, Битола и за претставници од ЛЕСС на Град Скопје.